الياف شيشه مشهورترين تقويت كننده مورد استفاده در صنعت كامپوزيت ميباشد و انواع مختلفي از آن بصورت تجاري وجود دارند كه برخي از آنها عبارتند از: